Kundeservice

Almindelige Handelsbetingelser

Senest opdateret 2023-04-12

De følgende Almindelige Handelsbetingelser gælder for Fyndiq AB, reg.nr. 556792-1712, (i det følgende ”Fyndiq”)'s salg af produkter (i det følgende ”Produkterne”) med mindre andet skriftligt er aftalt specifikt mellem den individuelle forbruger (i det følgende ”Forbrugeren”) og Fyndiq. De præceptive regler i henhold til gældende lovgivning er gældende for Fyndiqs salg til Forbrugere.

Produkter

De Produkter, der sælges på Fyndiqs webbaserede e-handelsplatform (”Platformen”), lægges på hjemmesiden af Fyndiq, efter at Fyndiq har modtaget tilbud fra de enkelte forhandlere og brugere af Platformen (i det følgende samlet benævnt ”Butikker”) og har gennemgået og godkendt dem. Det er vigtigt for Fyndiq, at Forbrugerne er tilfredse med Produkterne, der annonceres og markedsføres på Platformen, og det har også givet anledning til at stille meget vidtrækkende krav til Butikkerne. Butikkerne er derfor ansvarlige for at tilsikre, at hvert enkelt Produkt lever op til den tilhørende produktbeskrivelse og eksempelvis overholder særligt stillede garantier, at Produktet opfylder f.eks. gældende sikkerheds-, sundheds- og miljøkrav, at Produktet ikke krænker tredjeparters immaterielle rettigheder (såsom ulovlige kopier), eller at Produktet på anden vis er i strid med gældende reger, normer og praksis. Fyndiq sørger meget omhyggeligt for at undgå at markedsføre, sælge eller reklamere for Produkter, der ikke lever op til de krav, som Fyndiq har stillet til Butikkerne og de Produkter, der markedsføres på Platformen. Fyndiq skal derfor opfordre Forbrugeren til at meddele det til Fyndiq, hvis der er mistanke om uregelmæssigheder ved et Produkt (selv hvis fortrydelsesretten ikke gøres gældende eller uden reklamation).

Køb

Produkterne kan købes på Platformen via [https://fyndiq.dk/]. Fyndiq har først indgået en købsaftale med Kunden, når Fyndiq har afgivet en ordrebekræftelse via e-mail. Fyndiq indgår ikke aftaler med mindreårige (under 18) uden forældrenes godkendelse. Fyndiq er ikke ansvarlig for information på Platformen, som stammer fra tredjeparter. Billedinformation skal kun betragtes som en illustration, og det kan ikke garanteres, at den afspejler Produktets konkrete udseende, karakter eller oprindelse. Hvis et Produkt i Fyndiqs sortiment er udgået eller af andre årsager ikke er tilgængeligt under iagttagelse af rimelige anstrengelser, ophæves købet, og Forbrugeren har herefter ret til at få købet refunderet fuldt ud. Vi forbeholder os retten til at blokere for yderligere køb fra dig på vores hjemmeside, hvis vi har grund til at tro, at du har afgivet bestillinger i strid med nærværende Almindelige Handelsbetingelser eller gældende ret (f.eks. ved mistanke om bedrageri).

Leveringsbetingelser
Generelle oplysninger om levering af Produkter

Fyndiq har ingen lagerbygninger men bruger individuelle Butikker, som lagerfører Produkterne både i og uden for Sverige, den Europæiske Union (EU) og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I henhold til den aftale, der er indgået mellem hvert enkelt Butik og Fyndiq, er Butikken forpligtet til at reservere og ”øremærke” de Produkter, som markedsføres via E-markedspladsen, til Fyndiq. Forbrugerens bestilling sendes fra den enkelte Butiks eget lager efter, at Fyndiq har bekræftet købet via en ordrebekræftelse sendt til Forbrugeren. Har Forbrugeren bestilt Produkter, der kommer fra forskellige Butikker, kan Produkterne blive sendt til Forbrugeren i flere forsendelser.

Forbrugeren er ansvarlig for de oplysninger, som Forbrugeren afgiver til Fyndiq i forbindelse med køb, f.eks. oplysninger om leveringsadressen. Fyndiq eller den pågældende Butik er ikke ansvarlig for problemer (såsom manglende levering eller tilbagebetaling), der måtte opstå på grund af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger afgivet til Fyndiq. Forbrugeren skal afholde de yderligere omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med afgivelsen af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger.

Der kan være visse Produkter, der sælges på Platformen, som på grund af deres fysiske egenskaber (størrelse og/eller vægt) ikke kan sendes med almindelig post, og disse produkter benævnes som ”Uhåndterlige og/eller tunge produkter”. For disse Uhåndterlige og/eller tunge produkter gælder der særlige leveringsbetingelser, som er anført længere nede i dette afsnit.

Leveringsbetingelser for Almindelige postforsendelser

For alle Produkter, der ikke udgør Uhåndterlige og/eller tunge produkter (”Almindelige postforsendelser”), gælder de følgende leveringsbetingelser: Butikkerne skal behandle Forbrugerens bestilling inden for 24 timer på hverdage i Sverige, og Forbrugeren skal modtage levering af Produktet inden for 16 hverdage i Sverige fra det tidspunkt, hvor ordrebekræftelsen er sendt til Forbrugeren medmindre andet er angivet i produktannoncen og ved kassen på købstidspunktet. En Forbruger, som inden for det anførte tidsrum fra købstidspunktet ikke har modtaget advisering eller meddelelse om levering, skal kontakte Fyndiq så hurtigt som muligt for at sikre, at der ikke er opstået en fejl med f.eks. leveringsmeddelelsen.

Kontakt vores kundeservice, hvis du på grund af tilgængelighed har brug for at få dit produkt leveret til et bestemt afhentningssted.

Leveringsbetingelser for Uhåndterlige og/eller tunge produkter

Hvis et Produkt udgør et Uhåndterligt og/eller tungt produkt, anføres dette i annoncen for Produktet på Platformen. Butikken, som leverer det Uhåndterlige og/eller tunge produkt, skal inden for 5 hverdage i Sverige fra det tidspunkt, hvor ordrebekræftelsen er sendt til Forbrugeren, kontakte Forbrugeren, for at man i fællesskab kan fastsætte en leveringsdato for det Uhåndterlige og/eller tunge produkt. Butikken skal tilbyde Forbrugeren levering senest inden for 16 hverdage i Sverige fra det tidspunkt, hvor ordrebekræftelsen er afsendt medmindre andet er angivet i produktannoncen og ved kassen på købstidspunktet. Det er ved levering af Uhåndterlige og/eller tunge produkter normalt påkrævet, at Forbrugeren fysisk er til stede og modtager det Uhåndterlige og/eller tunge produkt på hjemmeadressen, og at levering kan foretages inden for den normale arbejdstid.

Leveringsforsinkelser

Fyndiq vil underrette Forbrugeren herom, hvis der opstår leveringsforsinkelser. Forbrugeren er altid berettiget til afhjælpning i henhold til den gældende forbrugerlovgivning, hvis Produktet ikke er modtaget på det lovede leveringstidspunkt. Forbrugeren kan skriftligt indgive sin anmodning om afhjælpning til Fyndiq via e-mail. Forbrugeren er dog indforstået med, at Forbrugeren ikke automatisk har ret til at ophæve købsaftalen i tilfælde af forsinkelser, som Fyndiq afhjælper inden for rimelig tid. Ved forsinket levering skal Forbrugeren give Fyndiq rimelig tid til at opfylde købsaftalen.

Afbestilling

I tilfælde af en afbestilling, som ikke er omfattet af Forbrugerens fortrydelsesret (jf. nedenfor), kan det pålægges Forbrugeren at kompensere Fyndiq for omkostninger og andre tab, der er pådraget før, at afbestillingen blev foretaget (f.eks. forsendelsesomkostninger), og Fyndiq kan fratrække sådanne omkostninger eller tab i den betaling, som Forbrugeren har foretaget til Fyndiq. Ved afbestilling vil Fyndiq tilbagebetale den betalte købssum (fratrukket rimelige omkostninger eller tab, som afbestillingen ellers medfører) uden unødig forsinkelse og senest 14 kalenderdøgn efter, at anmodningen om afbestilling er modtaget. Der kan være tilfælde, hvor det er umuligt at opfylde en bestilling, eksempelvis hvis den enkelte Butik ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Fyndiq.

Transportskade

Hvis et Produkt beskadiges eller forsvinder under transporten til Forbrugeren, bør Forbrugeren kontakte Fyndiq. Fyndiq vil hjælpe Forbrugeren med henvendelser og spørgsmål vedrørende transport og levering. Risikoen ved returnering påhviler Forbrugeren, og enhver returnering skal foregå i henhold til Fyndiqs instruktioner. Forbrugeren opfordres til at anmelde transportskader til fragtfirmaet så hurtigt som muligt efter, at Produktet er modtaget. Der opfordres til at anmelde synlige transportskader omgående i forbindelse med leveringen, idet sådanne skader typisk er omfattet af fragtfirmaets ansvar, hvor der oftest er en meget kort klagefrist. Forbrugeren opfordres endvidere til at anmelde transportskader til Fyndiq inden for rimelig tid efter, at skaden er opdaget eller burde være blevet opdaget. Hvis Produktet har synlige transportskader, er det Forbrugerens ansvar at pakke produktet ud og undersøge Produktets tilstand inden for et kortere tidsrum efter modtagelsen.

Uafhentede pakker

Hvis Forbrugeren ikke afhenter sin pakke rettidigt, og Produktet returneres, vil Fyndiq opkræve Forbrugeren de konkrete forsendelsesomkostninger for pakken (dog maximalt DKK [120]) inkl. moms pr. uafhentet forsendelse for hver Butik. Fyndiq vil dog refundere den betalte købssum til Forbrugeren med fradrag af det ovenfor nævnte gebyr uden unødig forsinkelse og senest 14 kalenderdøgn efter, at Fyndiq bliver opmærksom på, at den pågældende Butik har modtaget den returnerede pakke.

Priser og betaling
De af Fyndiq på Platformen angivne priser og gebyrer er inklusiv moms.

Fyndiq forbeholder sig retten til at opkræve en forsendelsesomkostning ved bestilling. Fragtomkostningen oplyses fuldt ud i forbindelse med købet og der tilkommer ingen ekstra omkostninger ved et køb udover det, der vises ved kassen.

Gavekort
Gavekort købt på Platformen fungerer som en gyldig betalingsform i et år fra købsdatoen, eller i det kortere eller længere tidsrum, der er anført på gavekortet, for køb af alle Produkter på Platformen med undtagelse af nye gavekort.

Svea
Fyndiq kan i samarbejde med Svea tilbyde, at Forbrugerne kan betale via vipps, direkte betaling med trustly eller kortbetaling

Du kan læse alle Sveas vilkår her.

Sikkerhed og privatlivspolitik

Behandlingen af Forbrugerens oplysninger krypteres i henhold til det højeste sikkerhedsniveau, idet der anvendes et SSL-certifikat udstedt af Equifax Secure Certificate Authority.

Fyndiq behandler Forbrugerens personoplysninger i henhold til den gældende Privatlivspolitik.

Fyndiq ser med alvor på bedrageri og forsøg på bedrageri og modarbejder disse aktivt.

Fortrydelsesret
Forbrugeren har ret til at fortryde et køb. Fyndiq tilbyder Forbrugeren en fortrydelsesfrist på tredive (30) kalenderdøgn for alle Produkter undtagen de Produkter, der er nævnt nedenfor. Fortrydelsesfristen løber fra den dag, hvor Forbrugeren modtager Produktet. Hvis Forbrugeren har købt flere Produkter, og disse leveres separat, løber fortrydelsesfristen fra den dag, hvor Forbrugeren modtager det sidste Produkt. For de Produkter, som Forbrugere køber mellem den 25. november og den 24. december, er fortrydelsesfristen den 31. januar i det efterfølgende år. Fyndiq kan i visse perioder som f.eks. højtider eller i usædvanlige omstændigheder udvide din fortrydelsesret. Du vil i sådanne tilfælde modtage information om din udvidede fortrydelsesret i forbindelse med dit køb. Forbrugeren kan derfor gøre sin fortrydelsesret gældende ved at lægge eller sende besked herom inden for denne frist. Produkter, der er forseglede, og som kun er omfattet fortrydelsesretten, hvis forseglingen ikke er brudt, samt Produkter, der ikke er omfattet af fortrydelsesretten, er specificeret nedenfor.

Fyndiq tilbagebetaler den betalte købesum uden unødig forsinkelse efter, at det returnerede Produkt er modtaget, eller Forbrugeren har dokumenteret, at Produktet er blevet returneret. Forbrugeren skal selv betale forsendelsesomkostningerne, og det anbefales at returnere Produktet i original indpakning med den tilhørende emballage. Butikkernes returadresse kan dog variere, og Forbrugeren kan blive kontaktet af den pågældende Butik.

Fyndiq anbefaler, at Forbrugeren, der ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende, først kontakter Fyndiq, før et Produkt returneres (du kan finde vores kontaktoplysninger under afsnittet ”Kontakt”). Ved at rette henvendelse til Fyndiqs Kundeserviceside vil du hurtigt modtage hjælp til at håndtere returneringen, og når du gør din fortrydelsesret gældende, vil Fyndiq bekræfte modtagelse af din besked snarest muligt. Du kan også benytte dig af Fyndiqs fortrydelsesformular, som du kan finde her.

Derudover kan du også anvende standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i disse betingelser. Forbrugeren er indforstået med, at Forbrugeren for at kunne gøre sin fortrydelsesret gældende skal returnere Produktet senest inden for 14 kalenderdøgn efter, at der er givet meddelelse om Forbrugerens beslutning om at gøre sin fortrydelsesret gældende. Hvis Produkterne ikke returneres inden for den foreskrevne frist, ophører fortrydelsesretten.

Forbrugeren kan for Produkter, der er omfattet af fortrydelsesretten, være forpligtet til at godtgøre Fyndiq for Produktets formindskede værdi i det omfang, at denne skyldes, at Forbrugerens håndtering af Produktet er gået ud over, hvad der var nødvendigt for at klarlægge dets egenskaber eller funktion, hvilket kan være tilfældet, hvis Produktet returneres i brugt eller beskadiget tilstand.

Fortrydelsesret for Uhåndterlige og/eller tunge produkter
Når fortrydelsesretten gøres gældende, skal Produktet returneres i samme stand, som hvis det var nyt, dvs. i usamlet og ubrugt tilstand. Forbrugeren vil modtage en returseddel, der skal anvendes ved returneringen af Produktet, men skal selv betale returneringsgebyret og er ansvarlig for Produktets tilstand under returneringen. Returneringsgebyret kan variere afhængigt af vægt og størrelse og oplyses fra sag til sag.

Beløbet på den modtagne returseddel fratrækkes fra produktprisen ved tilbagebetalingen.

Produktet skal returneres i sin oprindelige tilstand i original indpakning eller tilsvarende emballage. Fyndiq forbeholder sig retten til at fratrække Produktets formindskede værdi fra det beløb, der skal tilbagebetales, i det omfang, at den skyldes, at Forbrugerens håndtering af Produktet er gået ud over, hvad der var nødvendigt for at klarlægge dets egenskaber eller funktion.

Undtagelser i fortrydelsesretten
Nedenfor følger de produktkategorier, som ikke er omfattet af Forbrugerens fortrydelsesret. Den svenske forbrugerombudsmand (Konsumentverket) oplyser ligeledes om undtagelserne i fortrydelsesretten her.

Der gælder ikke fortrydelsesret for specialfremstillede produkter

Der gælder ikke fortrydelsesret for specialfremstillede produkter, som er fremstillet på grundlag af din beskrivelse, eller som i øvrigt tydeligvis er blevet individualiseret.

Produkter og produktkategorier, som kan forsegles af Butikken og derfor er undtaget fra fortrydelsesretten, hvis forseglingen er brudt

 • Undertøj og undertøjssæt,

 • Badetøj,

 • Parykker og hårextensions,

 • Mundbind,

 • Åndedrætsværn,

 • Piercingsmykker og øreringe,

 • Kosmetiske produkter (herunder hår- og hudprodukter samt parfumer),

 • Selvklæbende produkter, der anvendes direkte på huden,

 • Digitale lyd- eller videooptagelser eller computerprogrammer, såsom CD'er, DVD'er, computer- eller videospil, mv.,

 • Enkelthæfter fra aviser eller magasiner,

 • Alle typer såkaldte in-ear hovedtelefoner (dvs. hovedtelefoner, der indsættes i øret), og

 • Produkter, der ligner eller kan sammenlignes med ovenstående.

Garanti og klageret
Der gælder for alle Produkter, som sælges på Platformen, en lovbestemt ret til at indgive en klage (klagefristen er tre år i Sverige). Forbrugeren skal anmelde manglen til Fyndiq inden for rimelig tid efter, at manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Kundesupport foregår via Fyndiq, og klager vedrørende køb skal indgives skriftligt. Der kan indgives en klage via [www.fyndiq.dk/kundeservice] eller subsidiært til Fyndiq via e-mail til denne adresse support@fyndiq.dk. Fyndiq vil sørge for en returseddel, eller at der på anden måde arrangeres returforsendelse af Produktet, og at returforsendelse arrangeres i tilfælde af en klage. Butikkernes returadresse kan dog variere, og Forbrugeren kan blive kontaktet af den pågældende Butik.

Afgivelser fra de almindelige klageregler vil fremgå af produktannoncen, eksempelvis for Produkter, der sælges i den stand, som de forefindes. Det kan være Produkter fra konkursramte lagre, Produkter, der kan have visse mangler (f.eks. røgskadet tøj og lign.), eller defekte Produkter. I sådanne tilfælde gælder klageretten, hvis Produktet er i en dårligere tilstand, end hvad Forbrugeren rimeligt kunne have forventet i betragtning af Produktets pris eller andre omstændigheder.

Visse Produkter er omfattet af særlige garantier. I sådanne tilfælde vil garantiens omfang fremgå af produktannoncen, subsidiært vil det medfølge ved leveringen af Produktet.

I sager vedrørende klager eller garantier vil Fyndiq, eller den pågældende Butik i samråd med Fyndiq, foretage en undersøgelse for at fastlægge, hvorvidt der er mangler. Hvis en sådan undersøgelse viser, at der ingen mangler er, har Fyndiq og den pågældende Butik ret til at opkræve et fejlfindingsgebyr i henhold til nedenstående afsnit. Hvis der er mangler ved et Produkt eller en bestilling, kan Forbrugeren midlertidigt være nødt til at betale for returforsendelsen men er berettiget til at modtage kompensation for sådanne omkostninger.

I tilfælde af klager er Forbrugeren berettiget til de retsmidler, der følger af den gældende forbrugerlovgivning. Forbrugeren er derfor indforstået med, at Fyndiq, eller Butikken efter rimeligt samråd med Fyndiq, har ret til primært at tilbyde Forbrugeren afhjælpning (f.eks. reparation) eller omlevering, hvis dette kan finde sted inden for rimelig tid, og uden at det medfører ekstra omkostninger eller volder væsentlige ulemper for Forbrugeren. Er en sådan afhjælpning ikke mulig, har Forbrugeren ret til at kræve nedslag i prisen eller kompensation for at rette manglen. Hvis manglen har væsentlig betydning for Forbrugeren, er Forbrugeren berettiget til at ophæve købsaftalen. Hvis manglen ikke er forårsaget af Forbrugeren, men er omfattet af en særlig garanti ydet af Butikken, vil Produktet blive repareret eller erstattet af den pågældende Butik for Butikkens egen regning. Forbrugeren har derudover ikke mulighed for at kræve kompensation fra Fyndiq, udover hvad der følger af den gældende forbrugerlovgivning. Forbrugeren bør gemme og opbevare ordrebekræftelsen og kvittering for købet, idet Forbrugeren skal kunne dokumentere købet, når der indgives en klage over Produktet.

Fejlfindingsgebyr mv.
Hvis det i sager vedrørende klager eller garantier ved undersøgelse af et Produkt viser sig, at Produktet ikke lider af en mangel, som Fyndiq eller den pågældende Butik er ansvarlig for, er Fyndiq eller den pågældende Butik, som udførte undersøgelsen (eller på hvis vegne undersøgelsen er blevet udført), berettiget til at opkræve Forbrugeren et rimeligt fejlfindingsgebyr. Fejlfindingsgebyret må kun opkræves, hvis Forbrugeren er blevet informeret om, at et sådan fejlfindingsgebyr kan opkræves, før undersøgelsen er blevet udført.

Hvis det i sager vedrørende klager eller garantier ved undersøgelse af et Produkt viser sig, at Produktet ikke lider af en mangel, som Fyndiq eller den pågældende Butik er ansvarlig for, og Forbrugeren ønsker at returnere Produktet, skal Butikken oplyse Forbrugeren om omkostningerne forbundet med returforsendelsen. Hvis Forbrugeren stadig ønsker at returnere Produktet, skal Forbrugeren betale for returforsendelsen.

Tvister og lovvalg
Nærværende Almindelige Handelsbetingelser er underlagt materiel ret i Sverige foruden ufravigelige forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i Forbrugerens bopælsland. Tvister skal afgøres i det land, hvor Forbrugeren har sin bopæl, og Fyndiq udbyder sine Produkter.

Du kan endvidere også kontakte et national forbrugerklagenævn for at få din tvist behandlet (såsom Center for Klageløsning i Danmark, www.naevneneshus.dk). Europa-Kommissionen tilbyder derudover en onlinetvistbilæggelsesplatform (den europæiske OTB-platform). Brug følgende link for at besøge OTB-platformen: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan kontakte Fyndiq på følgende e-mailadresse: order@fyndiq.se. Ved eventuelle tvister følger vi anbefalingerne fra det nationale forbrugerklagenævn og/eller den europæiske OTB-platform.

Kontakt
Fyndiq AB

Ynglingagatan 16, SE-113 47 Stockholm, Sverige

Reg.nr. 556792-1712

order@fyndiq.se

Har du spørgsmål vedrørende Fyndiqs almindelige handelsbetingelser, kan du kontakte kundeservice.